Wyposażenie przedszkoli, żłobków, placów zabaw, Zabezpieczenia grzejników, filarów i słupów, Poznań

Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 01-09-2017


Sklep internetowy obsługuje klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Klienci detaliczni (Konsumenci) obsługiwani są wyłącznie stacjonarnie w siedzibie firmy.

Rejestracja i zakupy w sklepie internetowym, możliwe są wyłącznie po podaniu danych rejestrowych prowadzonej działalności gospodarczej (dane adresowe firmy i NIP).


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

ZASIEDMIOMA.PL

SPIS TREŚCI

1.DEFINICJE 1

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2

3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA 4

4.DOSTAWA 5

5.CENA I PŁATNOŚCI 7

6.NEWSLETTER ORAZ  KONTO 8

7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO 9

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY 13

9.PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW 14

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 15

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 171.DEFINICJE


 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.zasiedmioma.pl

 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 3. Strony – obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.

 4. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: QUANDER PRZEMYSŁAW WOJTKOWIAK, ul. Sosnowe Zacisze 6, 62-070 Dopiewo, NIP: 7781208376, REGON: 301680507, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.

 5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument.

 6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

 7. Umowa –zawierana pomiędzy Stronami umowa o świadczenie Usług, której integralną częścią jest Regulamin.

 8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Sklepu.

 9. Usługa – sprzedaż świadczona przez Sprzedającego, Newsletter oraz Konto.

 10. Konto - dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe oraz inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.

 11. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego, polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

 12. Towary – towary sprzedawane w Sklepie: wyposażenie dla szkół oraz przedszkoli, głównie meble, zabawki edukacyjne oraz dywany;

 13. Cennik Dostawy – cennik usług dostawy Towarów opublikowany pod adresem http://www.zasiedmioma.pl/page/Platnosci-i-dostawa/?id=4


2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§ 1

 1. Regulamin został utworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

 2. Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;

 2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną;

 3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną;

 4. tryb postępowania reklamacyjnego;
§ 2

 1. Aby korzystać z Usług, Kupujący musi zaakceptować Regulamin.

 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokladnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.

 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.


§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, zalecane jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.


§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .

 2. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Na żądanie Użytkownika wyrażone w jakiejkolwiek formie Sprzedający nieodpłatnie udostępnia mu Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.


§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: +48 512535990,  e-mailem –   zasiedmioma@gmail.com. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.3.SPRZEDAŻ TOWARÓW ORAZ PROCEDURA ICH ZAMAWIANIA


§ 6

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

 2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, województwo, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

 3. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.

 4. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.

 5. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.

 6. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści). Jest to moment zawarcia Umowy.

 7. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Kupującemu wiadomości e-mail, w której Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.

 8. Kupujący ma możliwość skorzystania z dodatkowo płatnej usługi montażu zakupionych Towarów przez Sprzedającego w miejscu zamieszkania lub siedziby Kupującego. Koszt montażu jest każdorazowo indywidualnie ustalany z Kupującym.


§ 7

 1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.

 2. Niezależnie od przesłanych Kupujacemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

 3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w § 6 ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.


§ 8

Zamówienia można składać również :

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zasiedmioma@gmail.com;

 2. drogą telefoniczną pod numerem : + 48  512535990 (opłata według standardowych stawek operatora za połączenia wykonywane na numer komórkowy w komunikacji krajowej)


4.DOSTAWA


§ 9

 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Standardowo dostawa trwa od 7 do 14 dni. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty termin dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący może wezwać Sprzedającego do dostarczenia Towarów w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym lub w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.

 3. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 22 stosuje się.

 4. Ustępy 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania gdy Sprzedający z przyczyn niezależnych od niego odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

 5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający niezwłocznie dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.


§ 10

 1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionych Towarów przez Kupującego w siedzibie Sprzedającego.

 2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.


§ 11

 1. Możliwe opcje dostawy Towarów są prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia. Wybór opcji należy do Kupującego.

 2. Kupujący może także w każdym czasie zapoznać się z oferowanymi przez Sprzedającego opcjami dostawy oraz obowiązującymi stawkami opłat w Cenniku Dostawy.

 3. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, niezaprezentowanej Kupującemu w trakcie składania zamówienia.

 4. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 10 ust. 1.5.CENA I PŁATNOŚCI


§ 12

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Logowanie